ATIK SU ARITMA
FİZİKSEL ARITMA
KİMYASAL ARITMA
BİYOLOJİK ARITMA
PAKET ARITMA SİSTEMLERİ
ÇEVRE DANIŞMANLIĞI
ÇEVRE İZNİ
ÇEVRE GÖREVLİSİ
 
Firmamız bünyesinde bulunan laboratuarda su ve atıksu analizlerini yapabilmektedir. Uygun şekilde alınan...
ÇEVRE İZNİ

ÇEVRE İZNİ
Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni ifade eder.

ÇEVRE LİSANSI
Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade eder.

ÇEVRE İZİN / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI AŞAMALARI

1) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)
EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmeler, 6 ncı madde kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili mercie e-başvuru yapar. Elektronik başvuru dosyasında EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir.

Başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.
EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

2) ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ

Geçici Faaliyet Belgesinin alınmasından sonra en geç altı ay içerisinde Çevre izni veya Çevre İzin ve Lisansı için gerekli bilgi ve belgeler ile e-başvuru yapılır.

E-başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, başvuru yetkili merci tarafından seksen gün içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

  

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ

 

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU

 

 

 

ORTAK BELGELER

 

1-ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir.” kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.

2- Sicil Gazetesi2

3-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge

4-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, vaziyet planı, formül ve şekiller, atık kodları, emisyon kaynakları)

 

ÖZEL BELGELER

 

İZİN KONULARI

Hava Emisyonu

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı1

Çevresel Gürültü

 

-

Atıksu Deşarjı

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

Derin Deniz Deşarjı

 

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

LİSANS KONULARI

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık

Tehlikesiz Atık                          

Atık Yağ                 

Bitkisel Atık Yağ                             

Atık Pil ve Akümülatör

Ömrünü Tamamlamış Lastik                       

Ambalaj Atığı

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3   

6- Sanayi Sicil Belgesi    

7- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

 

 

 

 

 

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3                                                        6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

İleri Termal İşlem Tesisleri(Piroliz, Gazlaştırma)

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3   

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Düzenli Depolama

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3                                                            6- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi 

7- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 6  

8- İşletme Planı

Ara Depolama

 

Atık Ara Depolama Tesisi

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3  

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 6

İşleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3   

6- Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri   

7- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

Gemi Geri Dönüşüm Tesisi

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3  

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Tanker Temizleme

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3  

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Hurda Metal/ ÖTA İşleme

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

ÖTA Geçici Depolama

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3  

6-Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi 5

Atık Kabul Tesisi

5- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi

Arındırma

PCB Arındırma

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3                                                         6- Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi 5

ÇEVRE İZİN  VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU

İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

İZİN KONULARI

             Hava Emisyonu

 1. Emisyon Ölçüm Raporu

 

Çevresel Gürültü

 1. Akustik Rapor

 

Atıksu Deşarjı

 1. Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi
 2. Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/4/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/4/2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) veya Deşarj İzin Belgesi

 

Derin Deniz Deşarjı

 1. Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi
 2. Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı

 

 

LİSANS KONULARI

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık

 1. Teknik Uygunluk Raporu

 

Tehlikesiz Atık

 1. Teknik Uygunluk Raporu

 

Atık Yağ

 1. Teknik Uygunluk Raporu  
 2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun’dan Alınan Madeni Yağ Lisansı veya Uygunluk Yazısı

Bitkisel Atık Yağ

 1. Teknik Uygunluk Raporu

 

Atık Pil ve Akümülatör

 1. Teknik Uygunluk Raporu

 

Ömrünü Tamamlamış Lastik

 1. Teknik Uygunluk Raporu

Ambalaj Atığı

 1. Teknik Uygunluk Rapor

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

 1. Onaylı Deneme Yakması Planı
 2. Deneme Yakması Sonuç Raporu

 

İleri Termal İşlem Tesisleri(Piroliz, Gazlaştırma)

 1. Teknik Uygunluk Rapor
 2. Onaylı Deneme Yakması Planı
 3. Deneme Yakması Sonuç Raporu7

 

Düzenli Depolama

 1. İzleme Raporları

 

Ara Depolama

Atık Ara Depolama Tesisi

1- Teknik Uygunluk Raporu                                        

İşleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon

 1. Teknik Uygunluk Raporu

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

1-Teknik Uygunluk Raporu                            

Gemi Geri Dönüşüm Tesisi

 1. Teknik Uygunluk Raporu

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi

 1. Teknik Uygunluk Raporu

Tanker Temizleme

 1. Teknik Uygunluk Raporu

Hurda Metal/ ÖTA İşleme

 1. Teknik Uygunluk Raporu

ÖTA Geçici Depolama

 1. Teknik Uygunluk Raporu

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

 1. Teknik Uygunluk Raporu

 

Atık Kabul Tesisi

 1. Faaliyet Raporu

 

Arındırma

PCB Arındırma

 1. Teknik Uygunluk Raporu

 

"ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK " Resmi Gazetede Yayımlandı.
Çevre Danışmanlık Firmalarının Çevre Dosyalarında Kullanacağı Yeni Formlar Yayınlandı
Çevre İzni Başvurusu
Tüm Hakları Saklıdır. Copyright© 2011 Boğaziçi Arıtma