Çevre Danışmanlık

ÇEVRE YÖNETİMİ - ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

30.07.2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında;

 • Çevre Mevzuatı kapsamında tesislerin yükümlülüklerini takip etmek
 • Tesislere düzenli ziyaretlerle danışmanlık hizmeti vermek.
 • Aylık faaliyet raporlarını hazırlamak
 • Tesislerin Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıtlarını yapmak
 • Çevre ve Atık konularında eğitim hizmetleri sunmak
 • İç Tetkik Raporu Hazırlamak

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler, tebliğler kapsamında tesislere gerekli izin ve lisans belgelerini almak.

 • Hava Emisyon İzni
 • Çevresel Gürültü İzni
 • Derin Deniz Deşarjı
 • Atıksu Deşarjı İzni
 • Tehlikeli/Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı
 • Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı
 • Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı
 • Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım Lisansı
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım Lisansı
 • Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı
 • Tehlikesiz Atık – Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Belgesi
 • Tehlikeli Atık Taşıma Araç / Firma Lisanları
 • Atık İthalat/İhracat İzinleri
 • Atık Yakma ve Beraber Yakma
 • İleri Termal İşlem Tesisleri (Gazlaştırma, Piroliz)
 • Atık Düzenli ve Ara Depolama
 • Maden Atığı Bertaraf
 • Tıbbı Atık Sterilizasyon
 • Ömrünü Tamamlamış Araç Ara Depolama- İşleme
 • Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi
 • Gemi Geri Dönüşüm Tesisi
 • Tanker Temizleme İşleme Lisansı
 • Atık Elektrikli Elektronik Eşya İşleme Lisansı
 • Biyobozunur Atık İşleme Lisansı
 • Katı yakıt ithalatı uygunluk belgesi
 • Tesislere Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED yazısı almak.
 • İlgili Belediyeden / OSB den atıksu kanal bağlantı izni almak.
 • Atıksu Bilgi Sistemi kayıtlarının takibi
 • Arıtma tesisi danışmanlığı
 • Tesislere atık yönetim planı oluşturmak ve onay yazısı almak
 • Tesislere atık geçici depolama izni almak
 • Tesislerde tehlikeli tehlikesiz atıkların ayrıştırılması konusunda çalışmalar yapmak
 • Atık gönderim işlemleri – MOTAT Atık taşıma taleplerinin oluşturulması
 • Kütle Denge Sistemi Girişleri
 • Lisanslı firmalarla tehlikeli/tehlikesiz atık sözleşmelerinin yapılması
 • Tehlikeli Tehlikesiz Atık/Ambalaj Beyanlarının Yapılması
 • BEKRA Beyanlarının Yapılması
 • Toprak Kirliliği / Kirlenmiş Sahalar Beyanlarının Yapılması
 • Tesislerin Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atıkların ayrıştırılması
 • Sıfır Atık eğitimi verilmesi
 • Sıfır Atık Belgelerini alınması
 • Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında tesislerin geri kazanım tutarlarını hesaplamak ve onaylamak.
 • Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atık yağ üreticilerine “Motor Yağı Değişimi İzin Belgesi” almak.
 • Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği kapsamında deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin gerekli raporları hazırlamak ve izinleri almak.
 • Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği kapsamında tesislere temiz üretim planı hazırlamak ve onay yazısı almak.